©John Patrick Salisbury 2006 (14,000)

detail: HoN3 + HoN1